Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Klubu Biznesu


W dniu 5 kwietnia 2019r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Klubu Biznesu.

W obradach Walnego Zgromadzenia wzięło udział blisko 100 przedsiębiorców zrzeszonych w Klubie oraz zaproszeni Goście. 

Małgorzata Kucharska przedstawiła sprawozdanie Zarządu PKB z działalności Klubu oraz sprawozdanie finansowe PKB za rok ubiegły. Omówione zostało funkcjonowanie Grup Zakupowych, ich dynamiczny rozwój oraz plany na rozszerzenie systemu wspólnych zakupów o nowe rozwiązania. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku obrotowym 2018, udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku poprzednim, zatwierdziło przedstawiony plan działania na rok 2019. Podczas dyskusji omówiono kierunki dalszego rozwoju Podkarpackiego Klubu Biznesu.