Fundusz Pożyczkowy PKB utworzony został w 2012 r. ze środków własnych Klubu.


 1. Środki finansowe przeznaczane na wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mogą być wykorzystywane na finansowanie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą: wydatki na środki inwestycyjne oraz wydatki na środki obrotowe o charakterze rozwojowym. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym.
 2. Wysokość udzielanej pożyczki: do 120.000 zł.
 3. Pożyczka udzielana jest na okres: od 1 roku do 5 lat; (istnieje możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału).
 4. Oprocentowanie wynosi: od 4,91% w skali roku ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. ustalania stóp referencyjnych.
 5. Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: 0,8% do 2 % kwoty pożyczki.
 6. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może mieć także formę:
  •  hipoteki,
  • zastawu,
  • poręczenia osób fizycznych lub prawnych,
  • poręczenie funduszy doręczeniowych,
  • przewłaszczenia na zabezpieczenie,
  • przelewu (cesji) wierzytelności,
  • kaucji
  • innych form zabezpieczenia przewidzianych przez prawo.

Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być każdorazowo dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.


Szczegółowe warunki dotyczące pożyczek znajdują się w Regulaminie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego PKB.