Bony na innowacje dla MŚP.

17 listopada 2020

udostępnij

Informujemy, że do 30 grudnia 2020r. istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020).

Dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, polegających na opracowaniu przez jednostkę naukową nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Dla kogo? 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia i warunków dofinansowania zawarte są na stronach internetowych: