Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

Rozporządzenia – stan epidemiologiczny.

16 marca 2020
 • Ekspert radzi

udostępnij

 1. Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.433), które wprowadza:

1.1. W  okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

1.2. Od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

1.3. Obowiązki osób przekraczających granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj:

a) przekazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:

 • adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
 • numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;

  b) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę (Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.)

1.4.  Zakaz wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów w okresie od 14 marca do odwołania;

1.5.  Obowiązek zgłoszenia nie później niż na 24 godziny przez przedsiębiorcę do właściwego wojewody przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów określonych produktów w tym gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy na buty (obuwie), rękawiczek lateksowych, rękawiczek nitrylowych, środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń).

1.6.  Czasowe ograniczenie prowadzenia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania określonego rodzaju działalności (ograniczenia poza wyjątkami wskazanymi poniżej polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych przepisach rodzajów działalności):

a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,

b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),
h) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
i) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);
j) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284) (ograniczenie polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej);
k) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego (ograniczenie polega na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wli-czając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.).

1.7. Czasowe ograniczenie (od 14 marca do odwołania) w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2:

a)  handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

 • wyrobami tekstylnymi,
 • wyrobami odzieżowymi,
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 • meblami i sprzętem oświetleniowym,
 • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

1.8. Prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej;

1.9.  Zakaz organizowania zgromadzeń;

1.10. Obowiązek przekazania przez podmioty inne niż wykonujące działalność leczniczą w terminie do dnia 17 marca 2020 r., przekazać wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego podmiotu, informację o rodzaju i liczbie posiadanego sprzętu medycznego wymienionego w ww. rozporządzeniu (tj. respiratorów, kardiomonitorów, gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy na buty (obuwie), rękawiczek lateksowych, rękawiczek nitrylowych, środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń).

 1. Rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U.2020.435), które wprowadza

2.1. Tymczasowo (w okresie od 15 do 24 marca 2020 r.) kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej RP (wykaz przejść w Załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia) z:

 • Republiką Czeską,
 • Republiką Federalną Niemiec;
 • Republiką Litewską
 • Republiką Słowacką,
 • w portach lotniczych i morskich stanowiących granicę wewnętrzną RP

2.2.  Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych, który jest określony w załączniku do ww. rozporządzenia.

 1. Rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U.2020.435), które wprowadza

3.1.  Zawieszenie od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych (wykaz przejść w Załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia) z:

 • z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą,

3.2.  Ograniczenie od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych (wykaz przejść w Załączniku nr 2 do ww. Rozporządzenia) z:

 • Federacją Rosyjską,
 • Republiką Białoruś oraz
 • Ukrainą, których wykaz, wraz z rodzajem ruchu granicznego dozwolonego

3.3. Ograniczenie od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z:

 • Republiką Federalną Niemiec,
 • Republiką Czeską,
 • Republiką Litewską,
 • Republiką Słowacką oraz w
 • lotniczych i morskich przejściach granicznych.

Ograniczenia polegają na ograniczeniu ruchu osobowego kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej do określonych kategorii osób:

a) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;

b) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

c) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

d) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

e) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

f)  cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

g) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

h) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

4. Rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U.2020.436), które wprowadza

4.1. zakaz wykonywania lądowania w portach lotniczych Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych lotów przewożących pasażerów z wyjątkiem lotów: przewożących obywateli polskich powracających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samolotami wyczarterowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;

Rozporządzenie wchodzi w życie 15 marca 2020 r. i traci moc po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie.

 

Materiał przygotowany przez zespół ekspertów AXELO Prawi i Podatki dla Biznesu