STRATEGIE PODATKOWE – nowy obowiązek

8 stycznia 2021
  • Ekspert radzi

udostępnij

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie kolejne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Jedna z nich dotyczy obowiązku sporządzania i publikowania na swej stronie internetowej informacji o realizowanej strategii podatkowej przez określone w ustawie podmioty. Dodatkowo, przedsiębiorcy ci będą obowiązani przekazywać naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony WWW, pod którym strategia została udostępniona.

Zobowiązani

Wskazane obowiązki zostały nałożone na:

  • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
  • podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników zawartych w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Treść strategii

Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do ustawy o CIT definicji pojęcia „Strategia Podatkowa”. Wskazano natomiast, jakie elementy powinna obejmować informacja o realizowanej strategii podatkowej. W myśl art. 27c ust. 2 ustawy o CIT, ww. informacja powinna zawierać:

  • informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych;
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej;
  • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, oraz wiążącej informacji akcyzowej;
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 
Ustawodawca określił również, że wskazane informacje należy podawać
z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego
. Należy jednak mieć na względzie oraz podawać je z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności”.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy powinna być sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona na język polski oraz zamieszczona, jak zostało wspomniane na wstępie, na stronie internetowej podatnika. W przypadku, gdy nie posiada on własnej strony internetowej, informację tę udostępnia się na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Terminy

Podmioty obowiązane do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej powinny wywiązywać się z nałożonego na nie obowiązku w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.
 
Ustawa zmieniająca przepisy ustawy o CIT nie zawiera przepisu przejściowego, który wyraźnie wskazywałby, za który rok podatkowy po raz pierwszy powinna zostać opublikowana wspomniana informacja o realizowanej strategii podatkowej. Dotychczas nie opublikowano również żadnych wytycznych w tym zakresie. Tym samym, na chwilę obecną nie jest wiadome, czy konieczne będzie publikowanie strategii dopiero za 2021 rok, czy może już za 2020 r. Jak się wydaje, wobec braku wyraźnej regulacji, zgodnie z którą nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów osiągniętych po dacie wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. po 1 stycznia 2021 r., obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej powstanie już w 2021 r. i będzie dotyczyć roku podatkowego 2020.
 
W konsekwencji należy przyjąć, że podmioty obowiązane, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym będą zobowiązane w terminie do 31 grudnia 2021 r. do opublikowania strategii podatkowej za rok 2020.
Z kolei jeżeli u danego podatnika rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ww. obowiązek należało będzie wypełnić w odpowiednim terminie, przypadającym na dzień przed upływem końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Sankcja

Podkreślamy, że w przypadku niewywiązania się z obowiązku będącego przedmiotem niniejszej informacji, podatnik podlega karze pieniężnej w wysokości do 250.000 zł. Kara nakładana jest przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Komentarz

Obowiązek sporządzania i publikowania strategii podatkowych to kolejny obowiązek związany z raportowaniem działań i planów w sferze podatkowej. Nałożenie kolejnych obowiązków sprawozdawczych na podatników, ustawodawca usprawiedliwia chęcią zapobiegania nadużyciom w sferze podatkowej. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nakładającej na podatników przedmiotowy obowiązek, głównym celem proponowanych zmian jest dążenie do zwiększenia transparentności podatkowej podatników odgrywających istotną rolę na polskim rynku, w szczególności z uwagi na wysokość osiąganych przychodów. Brak precyzyjnej definicji strategii podatkowej utrudnia dokładne wypełnienie obowiązku sporządzenia informacji z realizacji strategii. Kluczowym jest jednak opracowanie samej strategii inkorporującej faktycznie realizowaną przez podatnika politykę i działania w obszarze podatków, które zostaną odzwierciedlone w informacji. Strategia powinna określać cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych, a także korespondować z podejmowanymi przez podatnika działaniami w zakresie realizacji np. obowiązków dot. MSR. Sporządzenie spójnej i wielowątkowej strategii bez wątpienia będzie wyzwaniem, nawet wśród dobrze zorganizowanych podatników. W razie potrzeby konsultacji lub wsparcia zachęcamy do kontaktu.
 

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×