Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Klubu Biznesu.

25 czerwca 2020

udostępnij

W dniu 24 czerwca 2020r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbyło się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Klubu Biznesu.

Prezes Małgorzata Kucharska przedstawiła sprawozdanie Zarządu PKB z działalności Klubu oraz sprawozdanie finansowe PKB za rok ubiegły.

Omówione zostało funkcjonowanie Grup Zakupowych, ich dynamiczny rozwój oraz plany na rozszerzenie systemu wspólnych zakupów o nowe rozwiązania.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku obrotowym 2019, udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku poprzednim, zatwierdziło przedstawiony plan działania na rok 2020.

Podczas dyskusji omówiono kierunki dalszego rozwoju Podkarpackiego Klubu Biznesu.

Rada Nadzorcza stowarzyszenia powołała Małgorzatę Kucharską do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKB na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2020, 2021 i 2022.