Po zapoznaniu się ze Statutem Podkarpackiego Klubu Biznesu, deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia jako Członek Zwyczajny, jednocześnie zobowiązuję się w imieniu Firmy (Członka Wspierającego) do:

A. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał PKB,
B. terminowego wnoszenia składki członkowskiej w kwocie ustalonej przez władze PKB,
C. zawiadamiania Zarządu PKB o zmianach mających wpływ na status członkowski w PKB (zmiana udziałowców bądź przekształcenia strukturalne),
D. powiadamiania o nowych adresach do korespondencji.

Pola oznaczone symbolem * są polami wymaganymi.

1. Dane osoby ubiegającej się o członkostwo w PKB (Członek Zwyczajny):

2. Dane Firmy reprezentowanej przez osobę wymienioną w pkt. 1 (Członek Wspierający):

Logotyp firmy - prosimy o przesłanie na adres mail: sekretariat@pkb.net.pl
(w postaci pliku jpg, jpeg lub png o wymiarach min. 600x600px)

Adres siedziby firmy:

NIP / REGON:

Adres do korespondencji (jeśli inny niż siedziby):

Pozostałe informacje:

Status prawny firmy: *Oczekiwania wobec PKB: *Rodzaj poszukiwanej współpracy: *

Osoba odpowiedzialna za kontakty z PKB: