Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Podkarpacki Klub Biznesu

uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 7
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PKB z dnia 07 kwietnia 2017r.

STATUT
Podkarpackiego Klubu Biznesu

Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Stowarzyszenie o nazwie Podkarpacki Klub Biznesu, zwane dalej Klubem jest dobrowolną, trwałą organizacją osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich Członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich Członków.

 

§ 2.

Siedzibą Klubu jest miasto Rzeszów.

 

§ 3.

Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4.

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 6.

Czas trwania Podkarpackiego Klubu Biznesu jest nieograniczony.

Cele i zadania Klubu.

§ 7.

Celem Klubu jest:

 1. Integracja środowiska podkarpackich przedsiębiorców.
 2. Rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu środowiska biznesu.
 3. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Klubu.
 4. Podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania województwa podkarpackiego jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych.
 5. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 6. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.
 7. Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów.
 8. Upowszechnianie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania oraz promowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest:
  a/ Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD – 94.11.Z)
  b/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD – 70.22.Z)
  c/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD – 82.30.Z)
  d/ Udzielanie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym (PKD – 64.92.Z)
  e/ Pozaszkolne formy edukacji (PKD – 85.5)
  f/ Reklama (PKD – 73.1)
 10. Prowadzenie działalności opisanej w ust. 9 lit. a) oraz b) będzie realizowane również w formie organizowania i prowadzenia tzw. klastrów, przez które należy rozumieć przestrzenną koncentrację przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym jak i nieformalnym charakterze opartych o wspólną trajektorię rozwoju (np. technologiczną, wspólne rynki docelowe itd.), jednocześnie konkurujących i kooperujących w pewnych aspektach działania.
 11. Prowadzenie działalności opisanej w ust. 9 lit. d) w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych poza sektorem bankowym będzie realizowane na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru działania Klubu ze środków własnych Klubu, ze środków pozyskanych od rządu i samorządów terytorialnych oraz ze środków unijnych (UE) wspierających regionalną samorządność gospodarczą.

 

§ 8.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Występowanie w obronie interesów Członków Klubu.
 2. Współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i Członków Klubu.
 3. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych Członków do organów doradczych władzy.
 4. Opracowywanie oraz przedkładanie opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach dotyczących środowiska przedsiębiorców organom władzy.
 5. Ocenę i rekomendację projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez Członków Klubu.
 6. Organizowanie i prowadzenie dla Członków Klubu systemu usług doradczych i konsultingowych.
 7. Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką gospodarczą oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
 8. Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych.
 9. Organizację misji gospodarczych dla Członków Klubu.
 10. Organizację spotkań w lokalu klubowym oraz innych imprez klubowych, promocyjnych, bankietów i wystaw.
 11. Działalność wydawniczą stałych oraz specjalistycznych materiałów informacyjnych i reklamowych.
 12. Działalność promocyjną na rzecz Klubu.
 13. Działalność o charakterze charytatywnym.
 14. Wymianę doświadczeń wśród Członków Klubu.

 

§ 9.

 1. Klub współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi o podobnych celach.
 2. W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

Członkowie Klubu. Nabycie i utrata członkostwa. Prawa i obowiązki Członków.

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych
 2. Członków Honorowych
 3. Członków Wspierających

§ 11.

Członkiem Zwyczajnym Klubu może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
b) prowadzi działalność gospodarczą lub jest udziałowcem (akcjonariuszem) spółek prawa handlowego albo zawodowo trudni się zarządzaniem przedsiębiorstwami,
c) złoży deklarację członkowską,
d) daje rękojmię przestrzegania Statutu Klubu oraz zasad etyki biznesu,

§ 12.

 1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się dla Klubu.
 2. Członkostwo Honorowe nadaje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
 3. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze zobowiązań finansowych wobec Klubu.

§ 13.

 1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą a także Regionalne Izby Gospodarcze i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców działające na terenie Województwa Podkarpackiego. Izby i organizacje takie są zwolnione z obowiązku uiszczania składek członkowskich Klubu.
 2. Członkowie Regionalnych Izb Gospodarczych i innych organizacji zrzeszających przedsiębiorców będących Członkami Wspierającymi Klubu mogą uzyskiwać członkostwo w Klubie bez ograniczeń, na zasadach identycznych z innymi przedsiębiorcami.
 3. Wpisu na listę Członków Wspierających dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 14.

 1. Członkostwo Klubu powstaje z chwilą wpisu na listę Członków Klubu i ustaje w momencie skreślenia z listy Członków Klubu.
 2. Wpisów i skreśleń dokonuje Zarząd.
 3. Decyzję o wpisie na listę Członków Klubu podejmuje Zarząd, po zapoznaniu się z treścią deklaracji członkowskiej wypełnionej przez kandydata, oraz wniesionych przezeń stosownych opłat członkowskich; wnioski o wpisanie nowych Członków przyjmuje Biuro Zarządu Klubu.
 4. Zarząd może odmówić wpisu kandydatowi, który nie daje rękojmi przestrzegania Statutu Klubu albo który w swojej dotychczasowej działalności naruszał zasady etyki biznesu.
  Od decyzji Zarządu odmawiającej wpisu na listę Członków Klubu kandydat może odwołać się do Rady Nadzorczej. Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o decyzji odmownej.

§ 15.

 1. Zarząd podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków Klubu na wniosek zainteresowanego albo z własnej inicjatywy.
 2. Skreślenie z Listy Członków Klubu może nastąpić z inicjatywy Zarządu, jeżeli Członek Klubu w sposób rażący narusza zasady etyki biznesu, pozostaje w zwłoce z płatnością zobowiązań finansowych na rzecz Klubu przez okres co najmniej trzech miesięcy lub w inny sposób narusza Statut Klubu.
 3. Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy Członków Klubu Członek Klubu może odwołać się do Rady Nadzorczej w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o decyzji Zarządu.

§ 16.

 1. Członkowie Klubu mają prawo do:
  a/ korzystania z pomocy i świadczeń Klubu,
  b/ wstępu na wszelkie spotkania organizowane w ramach Klubu,
  c/ uczestnictwa w pracach Klubu,
  d/ powoływania się na członkostwo Klubu w swojej działalności gospodarczej, w korespondencji, na drukach, reklamach i wyrobach,
  e/ otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Klubu.
 1. Żaden z Członków Klubu nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany w działalności Klubu. Przez dyskryminację należy rozumieć traktowanie Członka w pracach Klubu w sposób mniej korzystny i odmienny aniżeli traktowanie innych Członków Klubu w podobnych okolicznościach. Za dyskryminację nie będą uważane działania mające podstawę w przepisach powszechnie obowiązujących aktów prawnych jak również w postanowieniach niniejszego Statutu.

§ 17.

Członkowie Klubu są zobowiązani:
1/ przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz realizować uchwały organów statutowych Klubu,
2/ terminowo regulować zobowiązania wobec Klubu wynikające ze Statutu i uchwał organów Klubu,
3/ dbać o pozytywny wizerunek Klubu.

§ 18.

Zakres praw i obowiązków Członków Honorowych i Wspierających określa Statut.

Organy Klubu.

§ 19.

Organami Klubu są:

1/ Walne Zgromadzenie Członków;
2/ Rada Nadzorcza;
3/ Zarząd.

§ 20.

 1. Wspólna kadencja Zarządu Klubu trwa 3 lata. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej Klubu trwa 5 lat.
 2. Powołanie Członków władz Klubu na nową kadencję może nastąpić najwcześniej w trakcie ostatniego roku bieżącej kadencji.

 

§ 21.

Mandaty członków władz Klubu wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu przez Walne Zgromadzenie Członków za ostatni pełny rok sprawowania funkcji przez Członków tych władz.

Walne Zgromadzenie Członków.

§ 22.

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków co najmniej raz na dwanaście miesięcy w terminie do 30 czerwca każdego roku działalności Klubu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zajmuje się w szczególności zamknięciem zakończonego roku działalności Klubu oraz powołaniem Członków władz na nową kadencję.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków z własnej inicjatywy albo na pisemny, uzasadniony wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 30 Członków Klubu. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na wniosek, zawiadomienie o zwołaniu wskazane w ust. 4 powinno być przekazane Członkom Klubu nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia takiego wniosku. Termin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien być wyznaczony w dacie nie późniejszej niż 30 dni od daty przekazania zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Jeżeli Zarząd nie zwoła w terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub też nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, wówczas uprawnienie do zwołania posiedzenia przechodzi na Radę Nadzorczą.
 4. Organ zwołujący zawiadamia wszystkich Członków o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 5. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków podaje się jego termin, miejsce i proponowany porządek obrad. Jeżeli planowana jest zmiana Statutu, porządek obrad powinien zawierać treść proponowanych zmian. Projekt porządku obrad przygotowany przez Zarząd musi być zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 6. W Walnym Zgromadzeniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony w 15 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników; informacja w tym zakresie powinna być zawarta w zawiadomieniu o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć wszyscy Członkowie Klubu, przy czym Członkowie Honorowi i przedstawiciele Członków Wspierających Klubu występują wyłącznie z głosem doradczym. Rada Nadzorcza lub Zarząd mogą zapraszać na posiedzenia Walnego Zgromadzenia gości nie będących Członkami Klubu.
 8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  a) uchwalanie programu działania Klubu i rocznych planów ekonomicznych Klubu (budżetów),
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej,
  c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
  d) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
  e) uchwalanie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,
  f) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
  g) uchwalenie zmian Statutu,
  h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu.
 9. Z zastrzeżeniem postanowień ust.10 uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów Członków.
 10. Zmiany Statutu, powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej oraz rozwiązanie Klubu wymaga bezwzględnej większości głosów obecnych przy obecności połowy Członków Klubu w pierwszym terminie; w drugim termie wymóg obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje.
 11. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.

Rada Nadzorcza.

§ 23.

 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków Klubu powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. W razie zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej dolnego limitu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego Członka Rady.
 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  a) kontrola finansowa Klubu,
  b) składanie sprawozdań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków z wyników kontroli finansowej Klubu,
  c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Członków Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  d) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
  e) zwoływanie w zastępstwie Zarządu Walnego Zgromadzenia Członków,
  f) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Klub i przystępowania przez Klub do innych organizacji (w tym wszelkich osób prawnych),
  g) zatwierdzanie projektów rocznych planów działania Klubu przedłożonych przez Zarząd do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz wszelkich zmian w tych planach,
  h) zatwierdzanie projektów rocznych planów finansowych Klubu (budżetów) przedłożonych przez Zarząd do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz wszelkich zmian w tych budżetach,
  i) zatwierdzanie propozycji Zarządu w sprawie ustalenia wysokość składki członkowskiej oraz wymagań stawianych ubiegającym się o wpis na Członka Wspierającego i Członka Honorowego,
  j) zatwierdzanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków przedłożonego przez Zarząd,
  k) rozpatrywanie odwołań w sprawie wpisania na listę Członków Klubu i skreślenia z tej listy,
  l) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Członków Zarządu,
  m) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu uchwalonego przez Zarząd,
  n) wyrażanie zgody na zawieranie przez Klub umów i zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań o wartościach przekraczających równowartość 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) w jednej lub serii powiązanych transakcji, chyba że czynności takie były przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planach finansowych wskazanych powyżej pod lit. h).
  o) przyznawanie Członkom Zarządu odpowiedniego wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z realizacją funkcją,
  p) zawieranie stosownych umów z Członkami Zarządu, w tym umów o pracę i umów o zarządzanie.

Zarząd Klubu.

§ 24.

 1. Zarząd składa się z jednego do czterech Członków Klubu powoływanych przez Radę Nadzorczą. Do Zarządu mogą być powoływane osoby fizyczne będące Członkami Klubu jak również inne osoby fizyczne posiadające odpowiednie kompetencje do zarządzania Klubem. Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu odpowiednie wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z realizowaną funkcją.
 2. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz mogą wchodzić Wiceprezesi i Członkowie Zarządu. Funkcje pełnione przez poszczególnych Członków Zarządu wskazuje Rada Nadzorcza przy ich powoływaniu.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) prowadzenie listy Członków Klubu,
  b) wpisywanie nowych Członków na listę Członków Klubu oraz dokonywanie skreśleń Członków z tej listy,
  c) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  d) kierowanie bieżącą pracą Klubu,
  e) opracowywanie projektów rocznych planów działania Klubu,
  f) opracowanie projektów rocznych planów finansowych Klubu (budżetów),
  g) ustalanie propozycji wysokość składki członkowskiej oraz wymagań stawianych ubiegającym się o wpis na Członka Wspierającego i Członka Honorowego,
  h) podejmowanie innych działań nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Zarząd może powołać za zgodą Rady Nadzorczej Biuro Zarządu Klubu. Zarząd określa zasady działania Biura Zarządu Klubu w porozumieniu z Rada Nadzorczą. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Majątek Klubu.

§ 25.

 1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej.
 2. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Klubu oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
 4. Zysk z działalności gospodarczej Podkarpackiego Klubu Biznesu jest w całości przeznaczany i wykorzystywany na działalność statutową Klubu.

Postanowienia końcowe.

§ 26.

Podkarpacki Klub Biznesu ma prawo nadawać własne tytuły, medale, nagrody, dyplomy oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym. Zasady nadawania tych wyróżnień regulowane są uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 27.

 1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidywanych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.