Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

Podkarpacki Klub Biznesu ma duże doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych i doradczych finansowanych ze środków budżetu państwa, jak i Banku Światowego oraz środków pomocowych Unii Europejskiej.


Specjaliści Klubu uczestniczyli w unijnych programach przedakcesyjnych nabywając w tym zakresie wiedzę i praktyczne umiejętności.

 

Małgorzata Kucharska – Dyrektor Zarządzający PKB

„Posiadamy duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania i realizacji programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich: kształcimy kadrę menedżerską podkarpackich firm, promujemy przedsiębiorczość i wspieramy osoby pragnące podjąć działalność gospodarczą. Część podejmowanych inicjatyw realizujemy w formie partnerstwa z instytucjami społeczno-gospodarczymi i samorządowymi regionu. Realizowane przez Podkarpacki Klub Biznesu przedsięwzięcia ukierunkowane są na wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze działania w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich to także realizacja projektów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, organizowanie konferencji i seminariów tematycznych, ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do wiedzy oraz regionalne badania rynku pracy.”

Projekty zrealizowane przez Podkarpacki Klub Biznesu:

Projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie od listopada do grudnia 2001 roku, a finansowany przez Bank Światowy i budżet państwa. Jego celem było przygotowanie przedstawicieli administracji samorządowej województwa podkarpackiego (z powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, leżajskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, ropczycko – sędziszowskiego, kolbuszowskiego i niżańskiego) do podejmowania działań, które pozwolą na niwelowanie zjawiska bezrobocia. Dzięki realizacji projektu przeszkolono ok. 100 osób oraz sporządzono 9 planów rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a finansowany przez Bank Światowy i budżet państwa. Termin realizacji to listopad – grudzień 2001 r. W ramach projektu przeszkolono 296 bezrobotnych w powiatach: przemyskim, lubaczowskim, jarosławskim, rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim, leżajskim, brzozowskim, ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim i niżańskim. Uczestnicy (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast poniżej 15 tysięcy mieszkańców) zapoznali się z problematyką zarządzania i organizowania małej firmy, przepisów prawnych i finansowych, poznali także podstawy marketingu i elementy rachunkowości.

To projekt finansowany przez Bank Światowy i budżet państwa, realizowany od listopada 2002 do października 2003 roku. W ramach projektu przeszkolono ok. 1000 osób i udzielono blisko 500 porad. Centra Wspierania Przedsiębiorczości zlokalizowane były w Woli Dalszej k. Łańcuta, w Brzozowie, Sędziszowie i Lubaczowie. Ich głównym zadaniem było wspieranie inicjatyw gospodarczych, głównie poprzez przygotowanie osób z terenów wiejskich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Centra świadczyły bezpłatne usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne osobom zagrożonym ubóstwem. Celem szkoleń było nabycie wiedzy m.in. z zakresu prawa gospodarczego, marketingu czy zasad zarządzania własną firmą.

Projekt realizowany od października 2002 do lipiec 2003 r. Polegał na stworzeniu w ramach PKB regionalnego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami (IPMA). Celem było zapoznanie firm ze sposobem, w jaki sposób nowoczesne organizacje prowadząc firmę korzystają z idei zarządzania projektem. Zakładanym efektem powinno być bardziej elastyczne podejście do zarządzania przez przedsiębiorców, zwiększenie wydajności zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora produkcji.

PKB z powodzeniem zrealizował cykl szkoleń dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw, w którym wzięło udział 13 firm w cyklu 11 spotkań. Od 2002 roku Klub w organizowanych seminariach przeszkolił ok. 420 przedstawicieli podkarpackich firm. Zdobyte doświadczenie daje rękojmię powodzenia realizacji planowanego przedsięwzięcia i uzyskania zakładanych efektów.

Projekt realizowany od października 2004 do sierpnia 2005 roku. Finansowany ze środków unijnych – Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare CBC Polska – Słowacja 2002 projekt adresowany był do małych i średnich przedsiębiorstw, chcących rozszerzyć swoją działalność o eksport na Słowację. Umowa na realizację projektu podpisana została we wrześniu 2004 r. z Euroregionem Karpackim (dysponentem funduszu). W ramach projektu w językach: polskim, słowackim i angielskim wydane zostały broszury informacyjne – przewodniki dla firm zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności eksportowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Sporządzona została także baza danych o regionalnych eksporterach z Polski i Słowacji. Baza będzie dostępna na serwerze PKB i aktualizowana co pół roku. Ukaże się także broszura będąca przewodnikiem dla obecnych i potencjalnych eksporterów (prezentacja regionu, wykaz firm-eksporterów oraz instytucji otoczenia biznesu).

Projekt dofinansowany z Programu Phare 2002 – Aktywne formy zapobiegania bezrobociu i realizowany w okresie grudzień 2004 – lipiec 2005. PKB był liderem projektu, który realizowano w czterech powiatach we współpracy z: Powiatowym Forum Gospodarczym w Strzyżowie, Stowarzyszeniem „Porozumienie Samorządowe” w Sędziszowie Małopolskim oraz Regionalnym Towarzystwem Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej. Głównym celem projektu było stworzenie szans dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich powrót na rynek pracy przez bezpłatne szkolenia skierowane do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych powyżej 6 miesięcy oraz opuszczających zakłady karne, zamieszkałych na terenie powiatów: kolbuszowskiego, ropczycko – sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego. W szkoleniach: komputerowym podstawowym i zaawansowanym, obsłudze kas fiskalnych, zarządzaniu własnym przedsiębiorstwem i technikach sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz kursie spawalnictwa wzięło udział blisko 400 osób. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, a najlepsi uczestnicy mogli odbyć staże zawodowe w wybranych firmach województwa.

Projekt dofinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, realizowany od maja 2005 do maja 2006 roku. Głównym celem projektu była poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług przez wsparcie Podkarpackiego Klubu Biznesu w zakresie wzmocnienia struktury wewnętrznej oraz poprawę jakości świadczenia i wprowadzenia nowych usług. Cel ten zrealizowany został poprzez zakup wyposażenia technicznego dla PKB, szkolenia menedżerskie oraz specjalistyczne z zakresu rozliczania projektów unijnych dla pracowników PKB, opracowanie nowych usług świadczonych przez PKB ( doradztwo z zakresu marketingu i ubezpieczeń) oraz promocję Klubu.

Podkarpacki Klub Biznesu od kwietnia do końca 2006 roku realizował niniejszy projekt, którego celem była reintegracja zawodowa kobiet poprzez wspieranie przedsiębiorczości. Inicjatywa skierowana była w szczególności do kobiet, które planowały prowadzić własny biznes. Przystąpienie do projektu wdrażanego przez Podkarpacki Klub Biznesu stało się szansą na zmianę sytuacji zawodowej dla wielu uczestniczek. Uczestniczkom zaoferowano kompleksową pomoc z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa psychologicznego oraz sporządzenia biznes planu. W projekcie wzięły udział zarówno kobiety bezrobotne, które jedyną szansę dla siebie na pracę dostrzegły w samozatrudnieniu, jak też pracujące, dla których własny biznes stał się realizacją aspiracji zawodowych i szansą na niezależność. Do konkursu, w którym nagrodą były dotacje na inwestycję związaną z rozpoczęciem działalności gospodarczej przystąpiło 59 kobiet. Spośród złożonych biznes planów, komisja oceniająca wyłoniła 24 osoby, których pomysł i szanse realizacji projektu dawały rękojmię prowadzenia działalności gospodarczej w obecnych warunkach rynkowych. Dzięki projektowi powstało 24 nowe firmy, które dały pracę nie tylko ich właścicielom. Projekt „Moja Firma moja szansa” pozwolił nie tylko na reorientację zawodową mieszkańców województwa podkarpackiego, przyczynił się także do rozwoju przedsiębiorczości na Podkarpaciu.

Od lipca 2005 do grudnia 2007 roku, w szerokim Partnerstwie Regionalnym realizowany był projekt finansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W przedsięwzięciu, którego celem była pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom mającym szczególne trudności z integracją na rynku pracy uczestniczyło 16 instytucji, m.in.: ośrodki pomocy społecznej, regionalne agencje rozwoju, wyższe uczelnie oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. We wstępnej fazie projektu przeprowadzona była analiza rynku pracy Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców. Projekt realizowany był we współpracy z 10 innymi krajami Unii Europejskiej. Współpraca ta polega na stałej wymianie doświadczeń i wypracowywaniu wspólnych, najbardziej wartościowych i skutecznych praktyk w walce z dyskryminacją i wykluczeniem na rynku pracy.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt miał na celu podniesienie wzrostu konkurencyjności podkarpackich przedsiębiorstw, nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynku międzynarodowym, a zwłaszcza europejskim poprzez zapewnienie pracownikom tych firm dostępu do wiedzy oraz nabywania przez nich umiejętności wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań i stosowania dobrych praktyk na ich stanowiskach pracy. W projekcie „Kuźnia Kadr” przeszkolonych zostało 1950 pracowników z 210 firm, z Podkarpacia (16 dużych, 124 MŚP i 70 mikro-przedsiębiorstw). Podkarpacki Klub Biznesu zorganizował 116 szkoleń z 34 tematów, z zakresu m.in. finansów, zarządzania, prawa i windykacji, nowych technologii, marketingu i sprzedaży, wiedzy na temat UE, komunikacji interpersonalnej oraz technik informatycznych. Przez 1,5 roku 180 osób doskonaliło język angielski biznesowy, kładący nacisk na ich techniczny i biznesowy charakter. Tematyka szkoleń została tak dobrana, aby odpowiadała faktycznym potrzebom szkoleniowym firm, biorącym udział w projekcie.

Podkarpacki Klub Biznesu we współpracy z firmą COMBIDATA Poland Sp. z o.o. od 01 grudnia do 30 kwietnia 2010 roku zrealizował pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, w ramach podddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pt. „Certyfikat Microsoft – wyższe kwalifikacje zawodowe informatyków”. Projekt, sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego był skierowany do informatyków pracujących w firmach mających siedzibę i/lub jednostki organizacyjne w województwie podkarpackim oraz zameldowanych na terenie naszego województwa, którzy z własnej inicjatywy chcieli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach zadań przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu:

 • administracji systemu MS Windows Vista
 • administracji systemu Windows Serwer 2003
 • programowania

Każda ścieżka szkoleniowa przygotowała uczestników do zdawania międzynarodowych egzaminów w ramach certyfikacji MCP, MCSA i MCTS. Szkolenia, podręczniki i materiały szkoleniowe, egzamin oraz wszelkie inne koszty były sfinansowane w 100 procentach z Europejskiego Funduszu Społecznego. Egzamin Microsoftu zdało 176. Był to pierwszy w regionie projekt dedykowany dla informatyków, który przyniósł oczekiwane rezultaty. Potwierdza to wysoka skuteczność zdawania egzaminów.

Od 1 lutego 2009 do 31 stycznia 2011 roku Podkarpacki Klub Biznesu zrealizował w ramach działania Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekt szkoleniowy pt. „Podnośnik Kwalifikacji”. Działania skierowany był do przedsiębiorców zatrudniających pracowników fizycznych, na stanowiskach produkcyjnych oraz prowadzących działalność na obszarze województw: lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego. Projekt przewidywał przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla 1050 pracowników (70 grup szkoleniowych po 15 osób) a także zapewnił przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do egzaminu. Szkolenia kończyły się egzaminem przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, a każdy uczestnik, który zdał pozytywnie egzamin otrzymał legitymację UDT z uprawnieniami na dane urządzenie.

W ramach projektu zorganizowana następujące szkolenia:

 • Operator żurawi samojezdnych
 • Operator żurawi przenośnych
 • Operator wózków jezdniowych
 • Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego
 • Operator podestów ruchomych
 • Operator wciągników i wciągarek
 • Mocowanie ładunków

Projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie  od 04 maja do 31 lipca 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekt szkoleniowy Szkolenia w ramach projektu przygotowały uczestniczących w nim menedżerów do zdania międzynarodowego egzaminu na poziomie D – Project Management Associate – zgodnie z najnowszymi wytycznymi i rozwiązaniami przyjętymi przez IPMA – International Project Management Association. Dzięki nim uczestnicy poznali dobre praktyki w zakresie PM. Celem projektu PROJECT MANAGER – ZAWÓD DLA CIEBIE! było podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności  z zakresu międzynarodowych standardów zarządzania projektami przez menedżerów z  Podkarpacia. Spośród 72 uczestników projektu 43 osoby zdały  egzamin międzynarodowy pozytywnie.

Projekt realizowany od 2 listopada 2009 do 31 października 2011 roku w ramach działania Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach realizuje pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odbiorcami projektu byli pracownicy mikro, małych, średnich oraz dużych firm z województw:

 • podkarpackiego
 • małopolskiego
 • lubelskiego
 • śląskiego
 • świętokrzyskiego

Celem projektu było podwyższenie umiejętności zawodowych 1 200 pracowników, kadry zarządczej i specjalistów, z 250 przedsiębiorstw a tym samym wzrost konkurencyjności tych przedsiębiorstw.

Rodzaje szkoleń:

 • Szkolenia z zakresu sprzedaży
 • Szkolenia z zakresu zarządzania i zmiany gospodarczej
 • Szkolenia z zakresu kadr i finansów
 • Szkolenia z zakresu umiejętności osobistych
 • Szkolenia z zakresu zaawansowanych rozwiązań informatycznych w firmie

Kurs językowy – język angielski biznesowy.

Podkarpacki Klub Biznesu od 01 kwietnia 2011 do 30 września 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników  i przedsiębiorstw w regionie, Podddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych  i doradztwo dla przedsiębiorstw zrealizował pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego projekt szkoleniowy pt. Lubelska Akademia Dywersyfikacji Umiejętności Zawodowych. Projekt zakładał teoretyczne i praktyczne szkolenia na:

 • Spawaczy

oraz operatorów z zakresu obsługi: 

 • żurawi samojezdnych
 • żurawi przenośnych, 
 • wózków widłowych, 
 • suwnic sterowanych z poziomu roboczego, 
 • podestów ruchomych, 
 • dźwigów budowlanych, 
 • wciągników i wciągarek.

Projekt skierowany był do pracowników fizycznych, na stanowiskach produkcyjnych oraz prowadzących działalność na obszarze województwa lubelskiego. Projekt przewidywał przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych a także przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do egzaminu. Szkolenie ukończyło 175 osób z czego 152 zdały egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zdobyły uprawnienia.

Projekt realizowany od 01 lutego 2011. do 31 stycznia 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw zrealizował pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Celem projektu było:

 • podwyższenie i rozwój umiejętności zawodowych 640-tu menedżerów, kadry zarządczej, specjalistów oraz właścicieli firm uczestniczących w projekcie,
 • wdrożenie w co najmniej 48 firmach usprawnień organizacyjnych i marketingowych, wdrożenie rozwiązań i innowacji na podstawie wiedzy zdobytej w ramach projektu,
 • wzrost powszechności inwestowania w zasoby ludzkie w 160 firmach uczestniczących 
 • w szkoleniach,
 • dopasowanie umiejętności zawodowych 640-tu pracowników do zmieniających się warunków rynkowych.

W założeniach przewidziane były szkolenia (stacjonarne i wyjazdowe) dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z zakresu sprzedaży, zarządzania i zmiany gospodarczej, kadr i finansów, umiejętności osobistych. Adresaci szkoleń to kadra zarządzająca, menedżerowie, specjaliści/pracownicy oraz właściciele firm – posiadający wykształcenie średnie, licencjackie i wyższe. Grupy szkoleniowe liczyły od 12-tu do 20-tu osób. Tematyka szkoleń ukierunkowana była na faktyczne potrzeby szkoleniowe firm uczestniczących w projekcie z uwzględnieniem zagadnień występujących w danej specjalności.

W okresie od 01 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizuje pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie PKB zrealizował zamknięty projekt szkoleniowy pt. „PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU”. Niniejszy projekt skierowany był do 12 przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego w następujących branżach:

 • Turystycznej,
 • Przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, w sektorach określonych jako „sektor wysokiej szansy”,
 • Sektorze budownictwa.

Celem projektu był wzrost kompetencji uczestników projektu w obszarze handlowo-interpersonalnym, menedżerskim, IT oraz języków obcych. W ramach Projektu przewidziano szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu sprzedaży, umiejętności interpersonalnych, zarządzania oraz z zakresu obsługi biurowych programów komputerowych i języków obcych. Wszystkie szkolenia zakończone były egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez niezależną instytucję.

Projekt realizowany w okresie od 01 maja 2014 roku do 31 maja 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. W ramach Projektu przewidziano szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu sprzedaży, umiejętności interpersonalnych, zarządzania oraz z zakresu administrowania, programowania i projektowania. Niniejszy projekt skierowany był do 19 przedsiębiorstw z branży IT prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego. Celem projektu był wzrost kompetencji uczestników projektu w obszarze handlowo-interpersonalnym, menedżerskim oraz IT. Wszystkie szkolenia zakończone były egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez niezależną instytucję.

Projekt partnerski zrealizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Okres realizacji projektu to: 01.04.2013 r. – 30.09.2015 r. Wsparciem objęto 34 osoby fizyczne zamieszkałe i planujące rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu przewidziano:

 1. Bezpłatny udział w bloku szkoleniowo – doradczym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. Pożyczka preferencyjna – udzielana jako pomoc de minimis na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r., na mocy Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 nr 239 poz. 1598 z późn. zm.), maksymalna kwota – 50 000,00 zł, przeznaczona na cele:
  • inwestycyjne;
  • obrotowe;
  • inwestycyjno – obrotowe.