Osoba/Firma ubiegająca się o członkostwo w PKB składa w Biurze Zarządu Podkarpackiego Klubu Biznesu pisemną Deklarację Członkowską skierowaną do Zarządu Klubu.

Deklaracja Członkowska zawiera  formularz zgłoszeniowy Członka Zwyczajnego/Wspierającego

Wszelkie zmiany należy przesłać poprzez  formularz aktualizacji danych firmy

Zgodnie z uchwałą Zarządu Podkarpackiego Klubu Biznesu składki członkowskie wnoszone są za okresy roczne. Członek Zwyczajny wnosi opłatę roczną w wysokości:

  • 3000 zł netto za jednego przedstawiciela
  • 4500 zł netto za dwóch i trzech przedstawicieli danej Firmy.

Zasada ta dotyczy maksymalnie trzech Członków Zwyczajnych związanych z jednym Członkiem Wspierającym. Klub do 7 dni od daty złożenia wniosku wysyła dokument rozliczeniowy, na podstawie którego firma w ciągu 7 dni od daty otrzymania opłaca składkę. Członkiem Wspierającym może być każda osoba prawna, zainteresowana działalnością Klubu i deklarująca pomoc finansową na realizację celów i zadań Klubu. Członek Wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej wysokości i może uczestniczyć w działalności Klubu.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Podkarpackim Klubie Biznesu, po opłaceniu rocznej składki, nie podlega ona zwrotowi.

W ramach opłaconej składki członkowskiej Firma otrzymuje możliwość korzystania ze wszystkich grup zakupowych funkcjonujących w Podkarpackim Klubie Biznesu.

Przedstawiciel Firmy zrzeszonej w Klubie uczestniczy również we wszystkich spotkaniach, konferencjach tematycznych, imprezach integracyjnych oraz innych uroczystościach organizowanych corocznie przez PKB.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące osoby ubiegającej się o przyjęcie do PKB są opiniowane przez Zarząd Klubu.