Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

Koronawirus – istotne kwestie dla przedsiębiorców.

17 marca 2020
 • Ekspert radzi

udostępnij

Mając na uwadze dynamiczną sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2,  zespół AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu stale monitoruje i analizuje nowe oraz obowiązujące akty prawne, w celu zapewnienia przedsiębiorcom możliwie najszybszej i trafnej pomocy w atypowych warunkach prowadzenia działalności. Na bieżąco staramy się dostarczać Państwu najbardziej istotne informacje.

Jeśli będą Państwo potrzebować konsultacji w obszarze zagadnień przedstawionych w naszym newsletterze lub w jakimkolwiek innym temacie związanym z koronawirusem, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu koronawirus@axelo.pl. Pod telefonami są dostępni opiekunowie Klientów.

ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI

W związku z trwającym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z obecnie dostępnych mechanizmów pozwalających na odroczenie terminu płatności podatków dochodowych czy VAT.

Już w najbliższy wtorek, tj. 17 marca 2020 r., Ministerstwo Finansów ma przedstawić projekt specustawy, mającej na celu wsparcie przedsiębiorców w walce ze skutkami koronawirusa. Zadaniem ustawy ma być m. in. umożliwienie przedsiębiorcom skorzystania z ulg w płatnościach danin publicznych.

W tym miejscu warto przypomnieć, że możliwość odroczenia terminu zapłaty podatku stanowiąca czasowe uchylenie powinności rozliczenia daniny, reguluje obowiązujący art. 67a Ordynacji podatkowej. O przyznaniu przedsiębiorcy prawa do skorzystania z tejże ulgi decyduje jednak w drodze uznania wyłącznie organ skarbowy na podstawie kryteriów przedstawionych we wniosku. Dodatkowo, w przypadku pozytywnego jego rozpatrzenia, aktualne przepisy nakazują podatnikowi ponieść opłatę prolongacyjną.

Ponadto podatnicy, którzy z uwagi na sytuację mają problemy z terminowym wypełnieniem i złożeniem deklaracji podatkowych (np. CIT-8), mogą na podstawie art. 48 Ordynacji podatkowej wnioskować o odroczenie terminu przewidzianego na złożenie deklaracji.

Z zapowiedzi jakie pojawiają się w mediach wynika, iż organy podatkowe będą uwzględniać wnioski o przyznanie ulgi w zapłacie należności uzasadnione trwającą walką z koronawirusem, jako przesłanką do droczenia terminu płatności podatku. Dodatkowo, rozważa się, aby opłata prolongacyjna została zniesiona, a sam wniosek rozpatrywany priorytetowo.

Zapowiadane założenia mają ułatwić przedsiębiorcą uzyskanie prawa do odroczenia zobowiązania podatkowego. Aby ustrzec się przed konsekwencjami zapłaty podatku po terminie, starania o przedmiotową ulgę należy jednak rozpocząć przed upływem terminu. Terminy płatności podatku mogą być bowiem odraczane dopiero na podstawie decyzji organu podatkowego, który jest uprawniony do podjęcia takiej decyzji do dnia upływu tego terminu.

 

KONTAKT:

dr Marzena Kidacka (radca prawny, partner): m.kidacka@axelo.pl

Natalia Roś (aplikant adwokacki): n.ros@axelo.pl

 

KORONAWIRUS – UMOWA SPRZEDAŻY ZAWARTA Z KONSUMENTEM W OBLICZU PRAWDOPODOBIEŃSTWA OGRANICZENIA RUCHU W OBRĘBIE KRAJU

Wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego wiąże się z szeregiem obostrzeń dotyczących wjazdu do Polski cudzoziemców oraz obywateli polskich wracających z sąsiednich krajów.  Na mocy nowowprowadzonych regulacji ograniczona została także praca galerii handlowych oraz zamknięte wszystkie bary, restauracje, puby, kasyna i inne podobne miejsca rozrywki. Póki co, ruch w obrębie kraju pozostaje nieograniczony, niemniej również w tym zakresie pojawiają się już doniesienia, że sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie.

Warto zatem zastanowić się, co dla przedsiębiorców trudniących się sprzedażą towarów na rzecz konsumentów może oznaczać wprowadzenie ewentualnych ograniczeń w ruchu i jak się przygotować na potencjalne utrudnienia.

 • Jak w takiej sytuacji zapewnić konsumentom prawo do skutecznego złożenia reklamacji, w przypadku gdyby towar zakupiony przed wprowadzeniem ograniczeń okazał się wadliwy?
 • Jakie podjąć działania, gdy klient w ustawowym terminie odstąpi od umowy zawartej na odległość, co będzie się wiązało z koniecznością przyjęcia zwrotu towaru? 
 • W jaki sposób prowadzić sprzedaż on-line, w sytuacji gdy wiadomo, że dostarczenie towaru w regulaminowym terminie może okazać się niemożliwe?

Pełna informacja znajduje się w załączniku.

 

KONTAKT:

Bernadeta Obszańska (radca prawny, partner): b.obszanska@axelo.pl

 

KORONAWIRUS A UCHWAŁY ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Rosnąca epidemia koronawirusa w Polsce sprawia, że przedsiębiorcy muszą podejmować decyzję nie tylko co do wprowadzenia odpowiednich środków zapobiegawczych, ale także w obszarze finasowania bieżącej działalności spółki.

Kluczowe decyzje związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz jego finasowaniem niejednokrotnie muszą być poprzedzone odpowiednią uchwałą właściwego organu Spółki.

Zwołanie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników czy Rady Nadzorczej w sposób tradycyjny może okazać się w chwili obecnej znacznie utrudnione. Kodeks spółek handlowych stanowi, że Umowa Spółki może dopuszczać udział Wspólników w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

 1. transmisję obrad Zgromadzenia Wspólników w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników;
 3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników.

Również Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy Umowa Spółki przewiduje taką możliwość.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji co do możliwości podejmowania uchwał za pomocą komunikacji elektronicznej – zachęcamy do kontaktu. Nasz zespół pomoże Państwu przygotować wszystkie niezbędne dokumenty oraz przeprowadzić całą procedurę.

 

KONTAKT:

Eryk Malewski (adwokat, partner): e.malewski@axelo.pl

Iwona Stasicka (radca prawny): i.stasicka@axelo.pl

 

KORONAWIRUS A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PRZEDSIĘBIORCÓW: HIGIENA

Zwracamy uwagę na podstawowe obowiązki dotyczące zasad higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego, jakie pod rygorem grzywny nakładają na przedsiębiorców (choć nie tylko) przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przypominamy te obowiązki, które dotyczą niemal każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

 

 • Higiena w nieruchomościach

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy właściciele, posiadacze lub zarządzający nieruchomościami mają obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Ustawa przykładowo wymienia działania, które należy podejmować: prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami,  zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników, usuwanie padłych zwierząt z nieruchomości, usuwanie odchodów zwierząt z nieruchomości. Nie jest to katalog zamknięty, zaś wachlarz koniecznych działań powinien być dostosowywany do aktualnej sytuacji. Bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń i działalności określane są w rozporządzeniach ministerialnych.

 

 • Higiena produktów i łańcuchów dostaw

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty, które z uwagi na swoje właściwości mogą stać się źródłem zakażenia, muszą pamiętać natomiast o konieczności spełniania wymogów sanitarnych i higienicznych zarówno przez same produkty, jak też przez pomieszczenia, urządzenia i środki transportu służące do przechowywania i dystrybucji wprowadzanych produktów. Wobec możliwych przerw w łańcuchach dostaw i konieczności dłuższego niż zwykle przetrzymywania produktów przed dostarczeniem do odbiorcy końcowego, wymogi te mogą nabierać nowego, większego niż zwykle znaczenia.

Brak zachowywania wymienionych wymagań higieniczno-sanitarnych stanowi wykroczenie, którego popełnienie zagrożone jest karą grzywny.

 

KONTAKT:

Jakub Broński (adwokat): j.bronski@axelo.pl

 

REALIZACJA BIEŻĄCYCH PROCESÓW PRAWNYCH I BIZNESOWYCH

Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r. ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego. Szczegółowo skutki wynikające z tego dokumentu zostały przez nas opisane w specjalnym wydaniu Prawno-Podatkowego Flash’a dla Biznesu z dnia 14.03.2020 r.

Niemniej wprowadzone ograniczenia w znaczny sposób ograniczają możliwość realizacji Państwa bieżącej działalności. Z tego powodu opracowaliśmy rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie odpowiednie zabezpieczenie realizowanych procesów prawnych i biznesowych w Państwa przedsiębiorstwach.

 

 • Wsparcie prawno-biznesowe w przypadku niewykonania zobowiązań umownych i wsparcie w procesach sądowych

Wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej w pewnym zakresie może uniemożliwić lub utrudnić realizację zaciągniętych przez Państwa zobowiązań umownych. Tytułem przykładu, ograniczenie zasobów kadrowych firmy, czy ograniczenie dostępności niektórych towarów, surowców może spowodować, że zaciągnięte przez także przez Państwa zobowiązania mogą nie zostać wykonane w terminie (także zobowiązania płatnicze), lub ich wykonanie w ogóle nie będzie możliwe.

We wszystkich tych przypadkach prawdopodobne jest powstanie sytuacji (np. poprzez nałożenie kar umownych, czy też upływ terminu zapłaty faktury) która w niedalekiej przyszłości może zakończyć się procesem sądowym. W związku z tym przygotowaliśmy specjalny pakiet rozwiązań, dzięki któremu wspomożemy Państwa w zabezpieczeniu Państwa majątku i interesów na przyszłość m.in. poprzez negocjacje z kontrahentami, a przede wszystkim prewencyjne przygotowanie prowadzonych przez Państwa przedsiębiorstw na ewentualne spory sądowe.

W przypadku zaś procesów, które już obecnie trwają zespół specjalistów działu procesowego AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu podejmie działania, których celem będzie zabezpieczenie Państwa interesów przed negatywnymi skutkami istniejącego obecnie stanu, w którym na skutek ograniczenia (lub wręcz wyłączenia) działania samych sądów i urzędów, a także placówek pocztowych dopełnienie pewnych czynności procesowych jest obecnie utrudnione.

 

 • Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Obecna sytuacja może skutkować powstaniem problemów przedsiębiorców oraz osób fizycznych w bieżącym regulowaniu należności pieniężnych na Państwa rzecz.

Nasz dział windykacyjny może podjąć działania w zakresie miękkiej i twardej windykacji należności, w tym ustalenia z dłużnikami terminów spłat należności, czy obciążenia odpowiednimi odsetkami oraz rekompensatą za odzyskiwanie należności, a także wystąpić na drogę sądową celem dochodzenia zapłaty.

Jednocześnie, w związku z bieżącymi problemami w funkcjonowaniu poczty oraz Sądów, możemy wdrożyć w Państwa firmie rozwiązania, które w przyszłości zniwelują ewentualne konsekwencje takich stanów, a które jednocześnie przyspieszą proces windykacji i egzekucji długów, Między innymi możemy wdrożyć w Państwa przedsiębiorstwie praktykę rozwiązywania zaistniałych sporów za pośrednictwem Elektronicznego Sądu Polubownego, dzięki czemu proces o wydanie orzeczenia na mocy którego dłużnik zobowiązany jest do zapłaty będzie następował bardzo sprawnie, a cały proces będzie odbywać się za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej.

 

KONTAKT:

Rafał Rajchel (radca prawny, partner): r.rajchel@axelo.pl

Łukasz Bielecki (adwokat): l.bielecki@axelo.pl